هزینه عمل بینی

جرا‌حی‌های زیبایی حسابی جای خود را بین مردم باز کرده اند. یکی از این جراحی‌ها، عمل زیبایی بینی است که روز به روز بر تعداد مراجعه کننده‌هایش افزوده می‌شود. طبیعی است که در ایران هرچیزی که خواهان بیشتری داشته باشد، روز به روز گران‌تر شده و هزینه‌هایش بالاتر می‌رود. هزینه عمل بینی هم با افزایش درخواست‌ها، به عملی گران‌ تبدیل شده است.

هزینه عمل بینی
هزینه عمل بینی

محبوبیت عمل‌های زیبایی، تورم و افزایش هزینه‌ زیادی در این صنف به همراه داشته است. مواردی زیادی هست که از اولین جلسه معاینه قبل از جراحی، تا اخرین جلسه معاینه بعد از عمل، در کاهش یا افزایش هزینه عمل بینی تاثیر می گذارد و این مبلغ را زیاد یا کم می‌کند.

هزینه عمل را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد. هزینه معاینه ها و ملزومات پیش از عمل، روز عمل و در نهایت مراقبت ها، داروها و ملزومات بعد از عمل. همه این موارد با توجه به شرایط جراحی شما کم و زیاد می‌شوند. مجموع هزینه‌های عکسبرداری از بینی، ویزیت پزشک و دستمزد جراح، هتلینگ بیمارستان یا کلینیک و داروها و موارد مراقبتی بعد از عمل، طبق نرخ روز ، مبلغ کلی جراحی شما را شامل می شود.