بعد من


تمام لیک های مغز

داخل آوند زباله

تنها گوش است مسبب

گرفتن پاسخ درست

چیدن میوه از باغ ممنوع

هزار سال پرتاب تو زندان مردم

شهادت میدهم

نبودم حتی مورث خودم

انسان های قاتل

از آغاز دنیا بودن

هابیل و قابیل

تنها شروع وحشت بودند

گلایه آسمانی از فهم بالامون بود

دعوت کردیم گرما را به سرا نوین

سخن بگو

باور نکن دروغ های انسان را

که علت ادبار بوده

نویسنده / شاعر : کامیاب مخیری