دوستان ثروتمند...

همه ما در دورانی از زندگی مثل دوران تحصیل و کودکی دوستان زیادی داشتیم بعضی از آنها از وضعیت مالی بهتری نسبت به ما برخوردار بودند و بعضی ها هم از نظر مالی از ما بدتر بودند.

بعد ها که این افراد را ملاقات کردیم بسیاری همون ثروتمند ها به شدت فقیر شده بودند و بسیاری از همان فقیرتر ها به ثروت عظیمی دست یافته بودند و برای خودشان کسی شده بودند.

بیشتر که نگاه می کنیم می ببینم دوستان ثروتمندی که حال فقیر شده اند، تنها یک دلیل برای فقر آنها بود و آن هم داشتن ذهن فقیر بود و تمامی ثروت آنها از جیب مبارک پدر بوده و کل ثروتشان فقد یک عدد بانکی.

اما دوستان فقیر اطراف ما که امروز ثروتمند تر از قبل شده اند، تنها داشتن تفکر ثروتمند بوده و متکی به ثروت عدد بانکیشان نبوده اند.

سعی کنیم در زندگی تفکر ثروتمند داشته باشیم تا عدد بانکی ثروتمند.ثروتمند...