اهنگ بی کلام غمگین

موقع گوش دادن به آهنگ های غمگین ما با خواننده احساس همدردی می کنیم و میفهمیم که دیگران هم همانند ما تجربه هایی از قبیل نپذیرفتن، ضرر، شکست عشقی و بدشانسی داشته اند. با گوش دادن به اهنگ بی کلام غمگین و مقایسه مشکل های ما با بقیه می تواند به سنجیدن واقعی میزان مشکل خود کمک کنیم و خود را از خودسرزنش، احساس شکست و نابودی و ترحم نسبت به خود و احساس گناه کردن و بی ارزشی نجات دهیم.