انواع خم میلگرد و بررسی مراحل اجرای آن


میلگردها در مواردی چون مقاومت در برابر شکل ظاهری، جوش پذیری، گسیختگی، سطح مقطع و غیره با یکدیگر متفاوت میباشند.

با انجام عملیات خم کاری، ظاهر میلگردها تغییر میکنند. در ادامه درباره انواع خم میلگرد ذکر شده است.

 بهترین قیمت میلگرد آذر امین را در سایت آهن ملل مشاهده نمایید.

•  میلگرد خرک

از این دسته از میلگردها برای نگهداری میلگردهای شبکه فوقانی که فاصله ی مشخصی از شبکه تحتانی در فونداسیون دارند، استفاده میشود.

•  میلگرد خاموت

از میلگردهای خاموت برای سازه‌های بتن مسلح و به طریق تنگ باز یا تنگ بسته استفاده میشود.

•  میلگرد رکابی

برای در امتداد نگه داشتن میلگردهای طولی یا عمودی، هنگام بتن ریزی دیوار ار میلگرد رکابی استفاده میشود.

•  میلگرد ادکا

شایان ذکر است که میلگرد ادکا یا اتکا براساس استانداردهای تعریف شده به اشکال متفاوتی، شکل دهی انجام میشود.

•  میلگرد سنجاقک

این نوع از میلگرد برای افزایش مقاومت در برابر نیروی برشی و هم پوشانی میلگردهای طولی، مورد استفاده قرار میگیرد.

•  میلگرد راستا (سیتکا)

برای افزایش مقاومت کششی بتن در سازه‌های مختلف بتنی، از میلگردهای راستا یا سیتکا استفاده میشود.


source: انواع خم میلگرد و بررسی مراحل اجرای آن