انواع خوردگی میلگرد در بتن


خوردگی میلگرد یکی از علائم بسیار مهم که موجب نابودی سریع در ساختارهای تقویت شده میگردد.

عواملی وجود دارند که باعث افزایش سرعت خوردگی فولاد میشود. این عوامل در پایین ذکر شده است.

•  وجود مواد دارای کلرید

•  دما و عمق کربناسیون

•  رطوبت در سطح میلگرد

•  نفوذپذیری بتن به میلگرد

•  حضور اکسیژن به میلگرد درون بتن

بهترین قیمت میلگرد میانه را در سایت آهن ملل مشاهده نمایید.

برای جلوگیری از پیشرفت زنگ زدگی میلگرد، بایستی موارد زیر کنترل شود.

در برخی شهرها به علت شرایط آب و هوایی نیاز است که هر 10 تا 15 سال، سازه‌هایی که در ساختمان مورد استفاده قرار گفته تعمیر و بازیابی شود. 

انواع زنگ‌ زدگی میلگرد در بتن

برخی واکنش‌های الکتروشیمیایی که رخ میدهد باعث خوردگی میله‌های تقویت کننده فولادی میشود.

دو نوع خوردگی در میله‌های تقویت کننده فولادی وجود دارد که شامل موارد زیر است.

•  خوردگی شیاری

•  خوردگی حفره ‌ای


source: انواع خوردگی میلگرد در بتن