انواع و روش های اتصالات میلگرد (بخش اول)یکی از مصالح مهم در صنعت ساخت و ساز میلگرد میباشد. در این مقاله به شرح انواع اتصالات میلگرد میپردازیم بنابراین با ما همراه باشید.

انواع اتصالات میلگرد

میلگردها باید به یکدیگر متصل شود تا در بین دو میلگرد عملکرد کششی ایجاد شود.

پرکاربردترین انواع اتصال میلگردها شامل:

•  وصله پوششی میلگرد

•  وصله مکانیکی میلگرد

•  وصله جوشی با قوس الکتریکی

•  وصله جوشی تحت فشار با گاز

میباشد که در ادامه ی مقاله به شرح هریک میپردازیم.

وصله پوششی میلگرد

انتقال نیرو در وصله های پوششی نقش اصلی پیوستگی میباشد. درگیر شدن عاج میلگرد با بتن موثرترین عامل پیوستگی میباشد.

هنگام قرارگیری دو میلگرد در کنار یکدیگر همچنین در یک طول مشخص وصله پوششی انجام میشود.

وصله مکانیکی میلگرد

متداول ترین روش وصله، وصله پوششی میباشد و در صورت نبود شرایط مناسب و با رعایت محدودیت های آیین نامه، از وصله پوششی استفاده میشود.

و اگر استفاده از وصله پوششی ممکن نباشد از وصله مکانیکی استفاده میشود.


source: انواع و روش های اتصالات میلگرد (بخش اول)