اتاق کمپرسی احمدی خیبر ahmadikheybar

اتاق کمپرسی احمدی خیبر ahmadikheybar

شکل و ساختار اتاق ها فرصتی برای خوردگی و آسیب به بدنه ایجاد می کند. در نوع مستطیلی به دلیل تعداد گوشه ها و جوش های بیشتر، فرصت های بیشتری برای شروع خوردگی وجود دارد. شرکت های بزرگتر معمولاً از ابزارهایی برای شکل دادن به فولاد برای اتاق کمپرسی استفاده می کنند، بنابراین می توانند میزان برش و جوش را در محفظه های چوبی به حداقل برسانند.

اتاق کمپرسی نیمه بیضوی

برای ساخت اتاق هایی با بدنه نیم دایره از آلیاژ فولاد به شکل نیم دایره استفاده می شود.در این نوع طراحی نیازی به اتصالات عرضی نیست، بنابراین بدنه این اتاق سبکتر است و وزن بیشتری را تحمل می کند. همچنین تمیز کردن این محفظه آسانتر است، زیرا در هنگام تخلیه مواد کمتری به بدنه محفظه کمپرسی می چسبد. اما اگر قصد بارگیری و حمل وسایل را با این نوع اتاق های نیم دایره دارید، با محدودیت بارگیری مواجه می شوید. پس در بارگیری دقت داشته باشید. ahmadikheybar