درخواست ارسطو برای پخش رقصش


ارسطو(احمد مهرانفر) به سانسور رقصش در سریال پایتخت اعتراض کرد


منبع : راهکار