مزاج سنین مخلتف عمر


مزاج عمر در سنین مختلف با یکدیگر متفاوت اند.

در مقالات قبل به انواع مزاج پرداخته شد ، همچنین به مزاج مواد مختلف مثل مزاج رنگ ها ، مزاج حبوبات ، مزاج سبزیجات ، مزاج گوشت ها و مزاج لبنیات و…

اکنون میخواهیم به مزاج سنین مختلف عمر بپردازیم:

مزاج عمر انسان

انسان با رطوبت و حرارت به دنیا می آید ؛

البته به تناسب نوع جنسش ، رطوبت و حرارتش فرق می کند .

اگر در اتاقی در یک بیمارستان چهار طفل متولد شوند که یکی بلغمی ، یکی دموی ، یکی صفراوی و یک سوداوی باشد ، اینها با هم متفاوتند ؛

ولی به طور معمول با حرارت و رطوبت به دنیا می آیند .

کمی که سن افزایش یافت ، رطوبت کمتر می شود و حرارت تا سن ۱۴ سالگی (ثابت) می ماند.

مزاج عمر : از ۱۲ تا ۱۴ سالگی مقداری رطوبت تن دختران افزایش پیدا می کند و از این جهت دختران در سن ۱۲ تا ۱۴ سالگی یک ضریب رشد فوری دارند و اندام های زنانه در این سن بروز می کند ؛

ولی در پسران اینگونه نیست.

حرارت و گرمی پسران از ۱۴ سالگی افزایش می یابد و در سن ۲۱ سالگی به اوج خود می رسد،

بنابراین واکنش هایی که پسران در سن ۱۴ تا ۲۱ سالگی از خود بروز می دهند ، واکنش های خاصی است که اصطلاحا به آن سن «شور» گفته میشود.

مزاج عمر در این سن چون اوج گرمی است:

اگر در حوزه عاطفه باشد ، عاشق پیشه می شود.

اگر در حوزه ادبیات و شعر باشد ، شاعر می شود.

اگر در حوزه ابداع و اختراع باشد ، فناوری های خاص خلق می کند.

اگر دانشجو و در حوزه سیاسی باشد ، در تظاهرات شرکت می کند و اظهار نظرهای سیاسی می کند تا خودنمایی هایی داشته باشد.

اگر در حوزه ورزش باشد ، موتور سوار میشود و در ترافیک تک چرخ می زند و اگر به کوهپیمایی برود ، می خواهد یک سری کارهای غیر عادی از خود بروز دهد.

این سن ، چون سن غلبه حرارت است ، نوجوان رفتارهای جنسی خارق العاده ای از خود بروز می دهد .

به همین دلیل است که می گویند:

«ازدواج در سن شور میسر است ، نه در شعور»

اگر به سن شعور رسید ، ایراهای زیادی می گیرد ، برای خواستگاری به ده جا میرود ؛

ولی باز نمی پسندد ، چون از سن شور خارج شده است ، حالا می خواهد اندازه گیری کند ، حالا می خواه بررسی کند و مطالعه کند ؛

ولی در سن شور ، موتور قبلش هر کجا گیر کرد ، همانجا فوری به جمع بندی می رسد.

از سن ۲۱ سالگی به بعد ، به تدریج حرارت بدن کاسته میشود و در سن ۴۰ سالگی به تعادل می رسد ،

پس در ۴۰ سالگی مزاج تغییر می کند ، البته این قاعده عمومی را می توان به کمک غذا ،

با کمک رفتار و با کمک محیط زیست ، سرعتش را بیشتر یا کمتر کرد ؛

یعنی میشود یک نفری را که علل القاعده بایستی در سن ۴۰ سالگی به اعتدال برسد ، با غذا زودتر به سن اعتدال رساند یا میشود با غذای سرد ، فرد را زودتر پیر کرد.

منبع : راهکار