پذیرش ۱۱ آوریل منیتوبا برگزار شد

در تاریخ ۱۱ آوریل جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری منیتوبا از طریق مسیر مهاجرتی Skilled Workers Overseas برگزار شده و طی آن ۴۰۳ دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت صادر شد. مسیر مهاجرتی Skilled Workers Overseas بخش اصلی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا است. برنامه مهاجرت استانی منیتوبا به این استان اجازه می دهد سالانه تعداد معینی متقاضی مهاجرت کاری را برای اقامت دائم انخاب کند.


پذیرش ۱۱ آوریل منیتوبا برگزار شد
پذیرش ۱۱ آوریل منیتوبا برگزار شد

در این پذیرش ۳۵۲ دعوتنامه برای دو گروه از متقاضیان صادر شد و در این بین تعداد نامعلومی از متقاضیان اکسپرس انتری فدرال حضور داشتند. سیستم اکسپرس انتری صف انتظار متقاضیان سه دسته مهاجرت کاری را مدیریت می کند. این سه دسته عبارت اند از Federal Skilled Worker Class, Federal Skilled Trades Class و Canadian Experience Class.

آندسته از متقاضیان اکسپرس انتری که توصیه نامه دریافت می کنند و برای انتخاب استانی شدن تقاضا ارائه می کنند ۶۰۰ امتیاز اضافی در مجموع امتیازات اکسپرس انتری دریافت می کنند و بدین ترتیب در پذیرش بعدی اکسپرس انتری حتما برای آنها دعوتنامه صادر خواهد شد.

متقاضیانی که در این پذیرش دعوتنامه دریافت کردند، تمایل خود را از طریق برنامه مهاجرت استانی ارائه کرده بودند. ابراز تمایل اولین گام برای این است که متقاضی توسط استان از طریق این مسیرهای مهاجرتی سه گانه لحاظ شود. پروفایل های EOI یا ابراز تمایل بر اس عوامل نظیر سن، تحصیلات، سابقه کار، سطح زبان انگلیسی یا فرانسوی و داشتن قوم و خویش در منیتوبا امتیازدهی می شوند. سپس برای متقاضیانی که بالاترین امتیاز را دارند LAA یا توصیه نامه برای تقاضا صادر می شود.

متقاضیان اکسپرس انتری که در پذیرش ۱۱ آوریل برای آنها دعوتنامه صادر شد باید شرایط زیر را دارا می بودند:

ID اکسپرس انتری معتبر و کد راستی آزمایی جویای کار

حد اقل شش ماه سابقه کار در یکی از مشاغل مورد نیاز استان منیتوبا

گروه دوم که برای آنها دعوتنامه صادر شد نیز دارای شرایط زیر بودند:

یکی از اعضای خانواده درجه یک آنها در منیتوبا ساکن است و یا در این استان قبلا تحصیل کرده اند؛

در یکی از حرفه هایی که در فهرست مشاغل مورد نیاز منیتوبا اعلام شده اند حد اقل شش ماه سابقه کار دارند؛

نمره زبان آنها حد اقل CLB/NCLC 5 مگر اینکه سابقه کار آنها در شغلی است که نیازمند پروانه و مجوز است که در آن صورت باید حد اقل نمره زبانشان CLB/NCLC 7 باشد.

پایین ترین امتیاز متقاضیان هر دو گروه ۵۶۱ بود. در این پذیرش همچنین از طریق یکی از اقدامات استخدام راهبردی -Strategic Recruitment Initiative – منجمله ماموریت های استخدام برون مرزی که توسط برنامه مهاجرت استانی با همکاری کسب و کارهای منیتوبا انجام می شود، برای ۵۱ متقاضی دعوتنامه صادر شد. پایین ترین امتیاز در دعوتنامه های صادره از طریق استخدام راهبردی ۶۹۵ بود.

منبع خبر آژانس کاریابی بین المللی کارپیرا : Karpirajobs.com