کد خطا کولر گازی سامسونگ

برای سرویس کولر گازی ، تعمیر کولر گازی و نصب کولر گازی سامسونگ به ارور های آن دستگاه نیاز است که در زیر آمده است.همچنین خدمات تخصصی تعمیر کولر های گازی سامسونگ به صورت اختصاصی به انجام می رسد.


مدل CLASIC DELUXE

کد خطا توربو(خاموش) تایمر(چشمک زن)اوپریشن(خاموش)

شرح خطا: خطا سنسور محیط.

کد خطا توربو(خاموش) تایمر(چشمک زن)اوپریشن(چشمک زن)

شرح خطا: خطا سنسور پایپ.

کد خطا توربو(چشمک زن) تایمر(خاموش)اوپریشن(چشمک زن)

شرح خطا: خطا موتور فن داخلی.

کد خطا توربو(چشمک زن) تایمر(چشمک زن)اوپریشن(خاموش)

شرح خطا: خطای برد.

راهنما : این خطا مربوط به EEPROM می باشد.

کد خطا توربو(چشمک زن) تایمر(چشمک زن)اوپریشن(چشمک زن)

شرح خطا: دستگاه نیاز به کد دارد.

مدل CRYSTAL

کد خطا E121

شرح خطا: خطای سنسور محیط.

کد خطا E122

شرح خطا: خطای سنسور پایپ.

کد خطا E142

شرح خطا: خطا MPI در صورت موجود بودن MPI.

کد خطا E154

شرح خطا: خطا موتور فن داخلی.

کد خطا E162

شرح خطا: خطا برد.

راهنما : این خطا مربوط به EEPROM می باشد.

کد خطا E186

شرح خطا: خطا MPI در صورت موجود بودن MPI.

کد خطا: کل دیسپلی چشمک می زند

شرح خطا: دستگاه نیاز به کد دارد.

مدل FORTE – NEO FORTE

کد خطا توربو(خاموش) تایمر(چشمک زن)اوپریشن(خاموش)

شرح خطا: خطا سنسور محیط.

کد خطا توربو(خاموش) تایمر(چشمک زن)اوپریشن(چشمک زن)

شرح خطا: خطا سنسور پایپ.

کد خطا توربو(چشمک زن) تایمر(خاموش)اوپریشن(چشمک زن)

شرح خطا: خطا موتور فن داخلی.

کد خطا توربو(چشمک زن) تایمر(چشمک زن)اوپریشن(خاموش)

شرح خطا: خطای برد.

راهنما : این خطا مربوط به EEPROM می باشد.

کد خطا توربو(چشمک زن) تایمر(چشمک زن)اوپریشن(چشمک زن)

شرح خطا: دستگاه نیاز به کد دارد.

مدل MODERATO

کد خطا E1-21-E1

شرح خطا: خطا سنسور محیط.

کد خطا E1-22-E1

شرح خطا: خطا سنسور پایپ.

کد خطا E1-54-E1

شرح خطا: خطا موتور فن داخلی.

کد خطا E1-62-E1

شرح خطا: خطا برد.

راهنما : این خطا به EEPROM می باشد.

کد خطا: کل دیسپلی چشمک می زند

شرح خطا: دستگاه نیاز به کد دارد.


منبع: سرویسکاران