انواع چیلر جذبی

چیلر جذبی یکی از تجهیزات تولید برودت در سیستمهای تهویه مطبوع ساختمانها بوده که مصرف برق خیلی پایین تری نسبت به چیلرهای تراکمی دارند اما نیازمند انرژی حرارتی زیادی (مانند آبگرم – آب داغ – بخار – شعله مستقیم) می باشند.

این انرژی گرمایی جهت ایجاد برودت در ژنراتور چیلر جذبی سبب بخار شدن آب محلول در لیتوم بروماید می شود. بخار آب حاصله وارد کندانسور شده و در آنجا بدلیل تماس با کویلهای آب برج خنک کننده تقطیر شده و وارد اواپراتور می گردد.


بدلیل وجود خلا (فشار 0.01 atm) در اواپراتور آب مقطر تبخیر شده در نتیجه حرارت نهان خود را از کویلهای سیال سیستم تهویه مطبوع (معمولا آب) جذب می نماید. سپس بخار آب حاصله از این فرآیند در ابزوربر جذب لیتیوم بروماید شده، این لیتیوم بروماید رقیق توسط پمپ سولوشن وارد ژنراتور می گردد.لیتیوم بروماید خشک نیز در ژنراتور جهت جذب آب و رقیق شدن به ابزوربر برگشت داده می شود.

پمپ مبرد هم در چیلر های جذبی وظیفه انتقال آب از کف اواپراتور به روی لوله های حامل سیال سیستم تهویه را بعهده دارد.

دسته بندی چیلر جذبی براساس انرژی مورد نیاز عملکرد:

 • چیلر جذبی آبگرم
 • چیلر جذبی آب داغ
 • چیلر جذبی شعله مستقیم
 • چیلر جذبی بخار
 • چیلر جذبی

اجزای اصلی چیلرهای جذبی:

 • ژنراتور
 • کندانسور
 • ابزوربر
 • اواپراتور
 • پمپ سولوشن
 • پمپ مبرد
 • شیر های کنترل
 • ترموستاتها و تابلو برق مربوطه

منبع: آسا تهویه - https://asatahvieh.com/