سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در سوئیس

قوانین اخذ اقامت سوئیس به اتباع خارجی اجازه خرید املاک را داده است؛ در نتیجه سرمایه گذاری در سوئیس از طریق خرید ملک با راحتی انجام می شود. منتها این نوع از مهاجرت اقامت سرمایه گذاری سوئیس به اقامت بلند مدت ختم نخواهد شد، چه برسد به اقامت دائم! در هر صورت سرمایه گذاری در سوئیس از طریق خرید ملک باید با رعایت شرایط اخذ اقامت سوئیس از طریق سرمایه گذاری باشد؛ چرا که اینگونه اجازه اقامت در این کشور را برای 6 ماه در سال به دست می آورید.

قوانین اخذ اقامت سوئیس محدودیت دیگری را نیز برای متقاضیان مهاجرت اقامت سرمایه گذاری سوئیس وضع کرده است. مبنی بر این که اگر اقامت یا تابعیت این کشور را نداشته باشید، تنها می توانید در مناطق توریستی به خرید ملک و املاک بپردازید؛ البته اقامت سوئیس از طریق سرمایه گذاری در املاک بایدها و نباید های دیگری نیز دارد.

از جمله این که متقاضیان مهاجرت اقامت سرمایه گذاری سوئیس به عنوان افراد خارجی فقط حق خرید املاکی با مساحت کمتر از 200 متر مربع را دارند. از سوی دیگر قوانین اخذ اقامت سوئیس اخیراً اتباع خارجی را از خرید املاک نوساز ممنوع کرده است؛ بنابراین برای سرمایه گذاری در سوئیس از طریق خرید ملک حتماً باید به این محدودیت های قانونی مهم توجه داشته باشید.

البته این دست و پا بستگی قانونی تنها متوجه افرادی است که اقامت سوئیس را ندارند. حال تصور کنید از طریق مهاجرت اقامت سرمایه گذاری سوئیس یا دیگر شیوه های مهاجرتی، اقامت این کشور را دریافت کنید؛ در این صورت دستتان کاملاً باز است که در هر نقطه ای از سوئیس به خرید ملک بپردازید. جزئیات موجود در قوانین اخذ اقامت سوئیس، اقدام برای مهاجرت و دریافت اقامت این کشور را به پروسه ای حساس تبدیل کرده است.