آخرین تغییرات خدمت سربازی ۹۹


خدمت سربازی یکی از بزرگترین و مهم ترین مسائل در کشور برای جوانان به حساب می آید. حتی در سال های جاری خدمت سربازی یکی از مسائل بزرگ برای خانواده ها نیز محسوب می شود. زیرا هر ساله جوانان زیادی باید برای رفتن به خدمت سربازی آماده شوند. همانطور که می دانید خدمت سربازی نه تنها در ایران، بلکه در بعضی از کشورهای دیگر نیز برقرار است. جوانان برای آشنا شدن با مسائل رزمی به خدمت دعوت می شوند.