آزمون msrt چیست؟


یکی از ارکان های اصلی زندگی در سطح جهانی داشتن مهارت زبان انگلیسی است. افرادی که داوطلب تحصیل در کشور های مختلف هستند و رویای پیشرفت در خارج از کشور هستند، باید قبل از هر چیزی مدرک زبان خود را با یک نمره قابل قبول در دست داشته باشند.