درس خواندن صحیح چگونه است


اگر تا مقطع دکتری را در نظر بگیریم، هر فرد در زندگی خود با احتساب زمان تحصیل در مدرسه، ۲۲ سال درس می خواند. این مدت زمان نشان می دهد که نزدیک به یک سوم عمر ما صرف آموزش و محیط های آموزشی می شود.

خیلی از افراد بعد از گذشت ۲۲ سال باز هم روش مشخصی برای مطالعه ندارند و صرفا با روش های سنتی و غیرعلمی کار را پیش می برند.