دروس عمومی کنکور – برنامه ریزی و شیوه مطالعه


بسیاری از دانش آموزان سعی دارند تا در کنکور موفق شوند و در رشته های مناسب مشغول به تحصیل شوند. با توجه به ضرایب دروس اختصاصی، ممکن است در ابتدا تصور شود که اهمیت دروس عمومی در کنکور کم باشد. اما بسیار دیده شده است که افراد در دروس اختصاصی عملکرد مناسبی نداشته اند، اما به دلیل عملکرد خیلی خوبشان در دروس عمومی کنکور، نتایج درخشانی کسب کرده اند. عاملی که باعث شده است که علی رغم ضریب نسبتاً پایین، تاثیر دروس عمومی در کنکور زیاد باشد، مفهومی به نام تراز است. یعنی اگر شما درصد دروس عمومی بالایی داشته باشید، چون به نسبت دیگران عملکرد خوبی داشته باشید، تراز شما بالا خواهد رفت و تفاوت زیادی ایجاد خواهد کرد. پس اهمیت دروس عمومی در کنکور را در نظر داشته باشید.
بسیاری از دانش آموزان سعی دارند تا در کنکور موفق شوند و در رشته های مناسب مشغول به تحصیل شوند. با توجه به ضرایب دروس اختصاصی، ممکن است در ابتدا تصور شود که اهمیت دروس عمومی در کنکور کم باشد. اما بسیار دیده شده است که افراد در دروس اختصاصی عملکرد مناسبی نداشته اند، اما به دلیل عملکرد خیلی خوبشان در دروس عمومی کنکور، نتایج درخشانی کسب کرده اند. عاملی که باعث شده است که علی رغم ضریب نسبتاً پایین، تاثیر دروس عمومی در کنکور زیاد باشد، مفهومی به نام تراز است. یعنی اگر شما درصد دروس عمومی بالایی داشته باشید، چون به نسبت دیگران عملکرد خوبی داشته باشید، تراز شما بالا خواهد رفت و تفاوت زیادی ایجاد خواهد کرد. پس اهمیت دروس عمومی در کنکور را در نظر داشته باشید.