دفترچه سربازی یعنی چه (الزام تکمیل دفترچه برای سربازی)


همانطور که می دانید، همه کسانی که به سن ۱۸ سالگی می رسند باید برای خدمت سربازی و یا معافیت اقدام نمایند. برای اعزام به خدمت، نیاز است تا دفترچه سربازی را از پلیس +۱۰ بگیرید و با اطلاعات درست، دفترچه را تکمیل کنید.
همانطور که می دانید، همه کسانی که به سن ۱۸ سالگی می رسند باید برای خدمت سربازی و یا معافیت اقدام نمایند. برای اعزام به خدمت، نیاز است تا دفترچه سربازی را از پلیس +۱۰ بگیرید و با اطلاعات درست، دفترچه را تکمیل کنید.