سامانه آموزشیار چیست؟ (راهنمای ورود و ثبت نام)


دانشگاه آزاد یکی از بزرگترین موسسه های نیمه دولتی آموزشی در کشور است. این دانشگاه با آمار متقاضیان بالا در تمامی رشته ها، رتبه اول از نظر تعداد دانشجویان در کشور را به خود اختصاص داده است.

با توجه به پراکندگی و تراکم مراکز آموزشی دانشگاه آزاد در سطح کشور و تمامی استان ها و شهرستان ها، دانشگاه آزاد سیستمی جامع و آنلاین برای ارتباط ساده تر دانشجویان، اساتید و پرسنل طراحی کرده است.
دانشگاه آزاد یکی از بزرگترین موسسه های نیمه دولتی آموزشی در کشور است. این دانشگاه با آمار متقاضیان بالا در تمامی رشته ها، رتبه اول از نظر تعداد دانشجویان در کشور را به خود اختصاص داده است. با توجه به پراکندگی و تراکم مراکز آموزشی دانشگاه آزاد در سطح کشور و تمامی استان ها و شهرستان ها، دانشگاه آزاد سیستمی جامع و آنلاین برای ارتباط ساده تر دانشجویان، اساتید و پرسنل طراحی کرده است.