لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور ۹۹

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور بسیار متنوع و زیاد هستند. از مهمترین رشته های دانشگاه علمی کاربردی می توان به زیر گروه های مدیریت و فرهنگ و هنر اشاره کرد که پرظرفدار ترین دسته لیست رشته ها هستند . در ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تقریبا ۷۰ درصد تمام رشته های موجود در دانشگاه های سراسر کشور را در برمی گیرد. در دسته لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور کمرنگ ترین رشته ها همان رشته های پیرا پزشکی هستند