مدت زمان آموزشی سربازی در دوران کرونا


طبق قوانین کشور ایران، تمام مردانی که به سن ۱۸ سال تمام یا همان ۱۹سال می رسند، باید برای خدمت به سربازی اعزام شوند. در این قانون برای هیچ کس استثنایی وجود ندارد و شما چه پولدار باشید و چه فقیر، ملزم به انجام آن هستید.
طبق قوانین کشور ایران، تمام مردانی که به سن ۱۸ سال تمام یا همان ۱۹سال می رسند، باید برای خدمت به سربازی اعزام شوند. در این قانون برای هیچ کس استثنایی وجود ندارد و شما چه پولدار باشید و چه فقیر، ملزم به انجام آن هستید.