مشاوره انتخاب رشته هنر کنکور سراسری ۹۹

مشاوره انتخاب رشته هنر : انتخاب رشته هنر زمانی به بیشترین اهمیت خود میرسد که فرد با پشت سر گذاشتن یک پله بسیار سخت و بزرگ مانند کنکور میخواهد برای تحصیل خود یک دانشگاه و رشته را انتخاب کند . برای انتخاب رشته هنر شخص باید حتما در کنکور هنر شرکت کرده باشد . پس از قبول شدن در کنکور گروه آزمایشی هنر فرد میتواند به انتخاب رشته هنر بپردازد . قبولی فرد در کنکور هنر به منزله مجاز شدن برای انتخاب رشته هنر است اما نکات مهمی برای این کار وجود دارد که از قبول شدن در کنکور نیز پر اهمیت تر است