مطالعه مفید یعنی چه؟


مطالعه مفید به مطالعه­ ای گفته می­ شود که، در زمان کم تر بازدهی بیشتری داشته باشد. برای اینکه زمان کم­تری به مطالعه اختصاص دهیم و نتیجه مطلوبی نیز بگیریم راه حل­ هایی وجود دارد.

با روش­ های صحیح مطالعه، درس خواندن خسته کننده نبوده و لذت ­بخش می­ شود. با توجه به توانایی ­های متفاوت افراد، روش مطالعه مفید مناسب برای هر کس متفاوت است. به همین دلیل، پیدا کردن روش مطالعه مفید، نیاز به آزمون ‌و خطا دارد.