معافیت پزشکی واریکوسل چیست؟

معافیت پزشکی واریکوسل دارای چه شرایطی است؟ معافیت پزشکی واریکوسل شامل چه قوانینی است؟ آیا همه ی افراد می توانند از معافیت واریکوسل استفاده کنند؟

در یک تعریف کلی، معافیت ها از جمله قوانین مهمی هستند که از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا صادر شده و برای مشمولین به کار می رود. این قوانین مهم شرایطی را تعریف می کنند که بر اساس این شرایط همانطور که از اسمش نیز پیداست، مشمولین می توانند از رفتن به خدمت سربازی معاف شوند.