معرفی رشته علوم سیاسی


چه اندازه در مورد رشته علوم سیاسی اطلاعات دارید؟ شاید به نظرتان برسد که دانشجویان این رشته به تحلیل اخبار سیاسی ایران و جهان می پردازند و اخبار روز را تحلیل می کنند، اما بهتر است این دیدگاه را تا حدودی عوض کنید.

علوم سیاسی یک رشته کلاسیک است که به بررسی پدیده های سیاسی می پردازد. هدف آن تفکر و درک انسان از اشکال و ماهیت رفتار سیاسی و توسعه ابزار های نظری برای تفسیر پدیده های معنادار سیاسی است.
چه اندازه در مورد رشته علوم سیاسی اطلاعات دارید؟ شاید به نظرتان برسد که دانشجویان این رشته به تحلیل اخبار سیاسی ایران و جهان می پردازند و اخبار روز را تحلیل می کنند، اما بهتر است این دیدگاه را تا حدودی عوض کنید. علوم سیاسی یک رشته کلاسیک است که به بررسی پدیده های سیاسی می پردازد. هدف آن تفکر و درک انسان از اشکال و ماهیت رفتار سیاسی و توسعه ابزار های نظری برای تفسیر پدیده های معنادار سیاسی است.