نوشتن و استخراج مقاله از پایان نامه

یکی از بهترین راه های تقویت رزومه، نوشتن مقاله است که برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، یکی از تجربه های پژوهشی است. همانطور که می دانید تمامی پایان نامه قابلیت تبدیل شدن به مقاله را دارند. پس چه کاری بهتر از آن که مقاله خود را از پایان نامه خودتان استخراج کنید؟