هر آنچه باید درباره رشته فرش بدانیم


کمتر ایرانی است که با شنیدن واژه فرش، طرح های اسلیمی زیبا و طرح های سنتی از گوشه ذهنش عبور نکند. فرش در قدیم تنها کاربردش برای پوشش زمین بود (خصوصا در مناطق سردسیر) اما امروزه به جنبه های تزئینی آن بیشتر توجه می شود.

فرش بافی یکی از هنرهای سنتی ایران است و برای بسیاری از افراد، یک حرفه و منبع درآمد است؛ حتی امروزه هم صادرات فرش در ایران از فعالیت های اقتصادی پرسود است!
کمتر ایرانی است که با شنیدن واژه فرش، طرح های اسلیمی زیبا و طرح های سنتی از گوشه ذهنش عبور نکند. فرش در قدیم تنها کاربردش برای پوشش زمین بود (خصوصا در مناطق سردسیر) اما امروزه به جنبه های تزئینی آن بیشتر توجه می شود. فرش بافی یکی از هنرهای سنتی ایران است و برای بسیاری از افراد، یک حرفه و منبع درآمد است؛ حتی امروزه هم صادرات فرش در ایران از فعالیت های اقتصادی پرسود است!