وام ازدواج ؛ شرایط دریافت و سوالات متداول آن


اگر به تازگی ازدواج کرده و یا قصد ازدواج دارید قطعا با تسهیلاتی که بانک ها تحت عنوان وام ازدواج ارائه می دهند آشنا هستید. اگر چه سقف پرداخت این وام به نسبت هزینه های سنگین ازدواج، از جمله هزینه تهیه مسکن، جهیزیه، مراسم ازدواج و… مبلغ چندان بالایی نیست، اما میتوان به عنوان تامین کنندگی بخشی از هزینه ها به آن فکر کرد. در حال حاضر تعدادی از بانک ها اعم از بانک ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان و… بسته به میزان بودجه و منابع مالی خود ارائه دهنده این وام هستند.
اگر به تازگی ازدواج کرده و یا قصد ازدواج دارید قطعا با تسهیلاتی که بانک ها تحت عنوان وام ازدواج ارائه می دهند آشنا هستید. اگر چه سقف پرداخت این وام به نسبت هزینه های سنگین ازدواج، از جمله هزینه تهیه مسکن، جهیزیه، مراسم ازدواج و… مبلغ چندان بالایی نیست، اما میتوان به عنوان تامین کنندگی بخشی از هزینه ها به آن فکر کرد. در حال حاضر تعدادی از بانک ها اعم از بانک ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان و… بسته به میزان بودجه و منابع مالی خود ارائه دهنده این وام هستند.