چگونه درس شیمی را صد بزنیم؟ (نحوه مطالعه شیمی)


تمامی دانش آموزان در زمان کنکور، وقتی به دروس اختصاصی می رسند، از خود می پرسند که چگونه می توان به درصد بالایی در دروس اختصاصی دست پیدا کرد؟ بسیاری از افراد همان اول راه و با دیدن حجم بالایی از دروس خود را کنار می کشند و راه را برای افراد دیگر باز می کنند؛ اما دسته ای دیگر از دانش آموزان تمام تلاش خود را می کنند و نه تنها به درصد های بسیار بالا می رسند بلکه رتبه های بالا را نیز از آن خود می کنند. یکی از این درس های اختصاصی رشته های تجربی و ریاضی، درس ترش و شیرین شیمی است!
تمامی دانش آموزان در زمان کنکور، وقتی به دروس اختصاصی می رسند، از خود می پرسند که چگونه می توان به درصد بالایی در دروس اختصاصی دست پیدا کرد؟ بسیاری از افراد همان اول راه و با دیدن حجم بالایی از دروس خود را کنار می کشند و راه را برای افراد دیگر باز می کنند؛ اما دسته ای دیگر از دانش آموزان تمام تلاش خود را می کنند و نه تنها به درصد های بسیار بالا می رسند بلکه رتبه های بالا را نیز از آن خود می کنند. یکی از این درس های اختصاصی رشته های تجربی و ریاضی، درس ترش و شیرین شیمی است!