کنکور زبان ۱۴۰۰؛ شرایط و تاریخ ثبت نام (منابع کنکور زبان)


افراد زیادی هستند که از همان کودکی وارد کلاس های زبان خارجی می شوند و به غیر زبان بومی یک زبان بین المللی را فرا می گیرند و سال ها آن را پرورش می دهند و به طبع به این زبان رفته رفته علاقه پیدا می کنند.

حتی بسیاری از افرادی که باید از مرحله کنکور بگذرند سعی می کنند با استفاده از کنکور زبان این کار را انجام دهند، چون در این رشته مهارت و علاقه دارند و هم نسبت به سایر رشته ها متقاضیان کمتری را به خود اختصاص داده اند که یک مزیت بزرگ است.
افراد زیادی هستند که از همان کودکی وارد کلاس های زبان خارجی می شوند و به غیر زبان بومی یک زبان بین المللی را فرا می گیرند و سال ها آن را پرورش می دهند و به طبع به این زبان رفته رفته علاقه پیدا می کنند. حتی بسیاری از افرادی که باید از مرحله کنکور بگذرند سعی می کنند با استفاده از کنکور زبان این کار را انجام دهند، چون در این رشته مهارت و علاقه دارند و هم نسبت به سایر رشته ها متقاضیان کمتری را به خود اختصاص داده اند که یک مزیت بزرگ است.