آشنایی با مشعل و انتخاب مشعل مناسب

مشعل چیست؟

برای تبدیل انرژی شیمیایی در سوخت ، به انرژی حرارتی باید احتراق تشکیل گردد. مشعل سوخت و اکسیژن و حرارت را جهت اشتعال فراهم میکند . بر روی هر یک از اضلاع مثلث احتراق مشعل یکی از عوامل لازم برای احتراق وجود دارد. با حذف یکی از این ها ، دو عامل دیگر قادر به انجام عمل احتراق نخواهد بود.

مثلث احتراق از سه بخش تشکیل شده است:

سوخت:یک ماده سوختنی که به صورت جامد،مایع و گاز وجود دارد.

اکسیژن:جهت انجام عمل اکسیداسیون ( سوزاندن سوخت ) از اکسیژن موجود در هوا استفاده می شود.

حرارت:برای رساندن دمای سوخت به درجه ی حرارت اشتعال که توسط پیلوت یا جرقه زن انجام میشود.

انتخاب مشعل مناسب

مشعل مناسب مشعلی است که در تمام دامنه کاری قابل کنترل بوده و از پس زدن و بریدگی شعله جلوگیری کند تا بتواند آن را در دامنه توان حداکثر و حداقل کنترل کند ودر تمامی سرپره های مشعل ، شعله دارای گسترش یکنواخت باشد.

استفاده از اصطلاحات بازاری ۱ تا ۳ و ۳ تا ۵ و ... را کنار بگذارید و مشعل را طبق ظرفیت حرارتی خرید کنید.

مثال مشعل ۳ تا ۵ در سه ظرفیت تولید میشود که قیمت های متفاوتی دارند.

توانایی احتراق کامل گاز را داشته و بدنه آن تحمل گرمای زیاد در مدت طولانی را داشته باشد.

برای دیگ های آبگرم با توجه به راندمان مشعل باید حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد ظرفیت مشعل انتخابی بزرگتر از ظرفیت دیگ آبگرم باشد.

در حین احتراق شروع اشتعال ، زمان خاموش شدن نباید تولید صدا کند و حالت انفجاری داشته باشد و از شرایط ساخت محکم و با دوامی برخوردار باشد.