آموزش نصب آبگرمکن بوتان

آماده سازی شرایط نصب آبگرمکن بوتان

برای نصب آبگرمکن بوتان شرایطی لازم است که باید از قبل فراهم باشد.این شرایط شامل موارد زیر است:

● آماده بودن تاسیسات ساختمان شامل

وجود انشعاب لوله های آب سرد و گرم در محل نصب

وجود انشعاب لوله گاز در نزدیکی محل نصب برای استفاده از گاز شهری

وجود دودکش مناسب در ساختمان برای اتصال به آبگرمکن ، مطابق مقررات ملی ساختمان

● حصول اطمینان از تهویه مناسب فضای نصب جهت تامین هوای لازم برای احتراق و تنفس ساکنین

● رعایت حداقل فواصل در نظر گرفته شده برای نصب آبگرمکن ( مطابق شکل ) جهت محافظت دیواره ها و همچنین سهولت در سرویس و تعمیرات دستگاه ( همچنین فاصله جلوی دستگاه با دیوار روبرو باید به گونه ای باشد تا امکان حضور یک نفر برای انجام تنطیمات و تعمیرات دستگاه وجود داشته باشد.)

● الزام به عایق کاری دیواره های حساس به گرما ، نظیر چوب و غیره با عایق مناسب

تطابق نوع سوخت موجود در محل با نوع سوخت آبگرمکن

همه مدل های آبگرمکن بوتان ، در نوع سوخت،کارکرد با گاز شهری و گاز مایع عرضه می شوند.

لازم است هنگام خرید،آبگرمکنی مطابق با نوع سوخت مصرفی خود انتخاب کرده باشید.

در مدل گاز شهری،فشار گاز چند راهه باید مطابق میزان اعلام شده در جدول مشخصات فنی دستگاه ، توسط سرویس کار مجاز و با توجه به فشار گاز در سیستم لوله کشی منزل مشتری و از طریق شیر پروانه ای تنطیم گردد، همچنین لازم است شیر پروانه ای پس از تنظیم ، جهت جلوگیری از دستکاری و بر هم زدن تنظیمات ، لاک زده شود.برای آبگرمکن های گاز مایع نیازی به تنظیم فشار گاز نمی باشد.

فشار آب در آبگرمکن ، تحت هیچ شرایطی نباید از فشار اعلام شده در جدول مشخصات فنی دستگاه بیشتر شود.