اقدامات لازم نصب آبگرمکن بوتان

آماده سازی شرایط نصب آبگرمکن بوتان

برای نصب آبگرمکن بوتان شرایطی لازم است که باید از قبل فراهم باشد.این شرایط شامل موارد زیر است:


نصب آبگرمکن بوتان
نصب آبگرمکن بوتان

● آماده بودن تاسیسات ساختمان شامل

وجود انشعاب لوله های آب سرد و گرم در محل نصب

وجود انشعاب لوله گاز در نزدیکی محل نصب برای استفاده از گاز شهری

وجود دودکش مناسب در ساختمان برای اتصال به آبگرمکن ، مطابق مقررات ملی ساختمان

● حصول اطمینان از تهویه مناسب فضای نصب جهت تامین هوای لازم برای احتراق و تنفس ساکنین

● رعایت حداقل فواصل در نظر گرفته شده برای نصب آبگرمکن ( مطابق شکل ) جهت محافظت دیواره ها و همچنین سهولت در سرویس و تعمیرات دستگاه ( همچنین فاصله جلوی دستگاه با دیوار روبرو باید به گونه ای باشد تا امکان حضور یک نفر برای انجام تنطیمات و تعمیرات دستگاه وجود داشته باشد.)

● الزام به عایق کاری دیواره های حساس به گرما ، نظیر چوب و غیره با عایق مناسب

مشاهده ادامه مقاله و لیست قیمت آبگرمکن بوتان در لینک زیر

https://www.bamintahvie.com/article/%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85%da%a9%d9%86/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86