انواع چیلر

واحدهای چیلر سیستم های مبردی هستند که به خنک سازی فضاهای مسکونی/تجاری، ماشین آلات، عملیات صنعتی و مواد شیمیایی صنعتی کمک می کنند. این واحدها از نظر انرژی کارآمد، مقرون به صرفه و زمان کارآمد هستند. بدون این سیستم ها، اهداف تولید اغلب قابل دستیابی نیستند.

چیلرها در دو دسته اصلی قرار می گیرند: چیلرهای تراکمی بخار و چیلرهای جذبی بخار. چیلرهای تراکمی بخار از یک کمپرسور مکانیکی الکتریکی برای فشار دادن مبرد به اطراف سیستم استفاده می کنند در حالی که چیلرهای جذب بخار از گرما برای حرکت مبرد در اطراف سیستم استفاده می کنند.

چیلر تراکمی بخار بیشترین استفاده را دارند و در دو زیر مجموعه چیلرهای هوا و چیلرهای آبی جای می گیرند.

1-چیلر جذبی : چیلر جذبی یا ابزربشن بر اساس سیکل تبخیر و تقطیر با مبرد آب و جاذب لیتیوم بروماید عمل میکند و انرژی مصرفی خود را از سوخت های فسیلی دریافت میکند.

2-چیلر تراکمی : چیلر تراکمی از سیکل تراکمی تبرید برای خنک کاری استفاده میکند و دارای کمپرسور و کندانسور و شیر انبساط و اواپراتور است و از گاز مبرد فریون مانند R22 ,R134,R410 و یا دیگر انواع گاز مبرداستفاده می کند.