بخاری برقی

آز آنجا که برق پاک ترین نوع انرژی است، به منبع آن بخاری برقی نیز این گونه است. بخاری برقی با داشتن مکانیزمی متفاوت به منظور تولید گرما و نداشتن فرایند احتراق نسبت به سایر بخاری ها دارای مزایای بیشتری است:

عدم نیاز به دودکش

عدم نیاز به تامین هوای احتراق

قابلیت بیشتر در کنترل دمای محیط (به واسطه ترموستات دستگاه)

و...

انواع بخاری های برقی

دیواری

سقفی

زمینی

پاخور

رادیاتوری

مکانیزم عملکرد این نوع بخاری به گونه ای است که انرژی الکتریکی (برق) ورودی به بخاری به واسطه یک المنت حرارتی به گرما (انرژی حرارتی) تبدیل می شود.

از آنجا که دمای المنت حرارتی بسیار زیاد است، به منظور حفاظت بدنه این نوع بخاری و همچنین افزایش راندمان حرارتی آن، از ورق های فلزی بازتابنده که سبب جلوگیری از انتقال گرما به بدنه ی پشتی دستگاه، و همچنین افزایش انتقال حرارت از طریق روش تابشی به محیط می شود، استفاده می گردد.

این نوع بخاری در حالت بدون فن دارای مکانیزم انتقال حرارت تابشی و جابه جایی طبیعی، در حالت فن دار دارای مکانیزم تابشی و جابه جایی اجباری می باشد.