برج خنک کننده گرد یا مکعبی؟

گاهی برای برخی از بهره برداران این سوال مطرح میشود که کدام یک از انواع برج خنک کننده گرد یا مکعبی را برای یک پروژه انتخاب کنند . انتخاب برج خنک کننده گرد یا مکعبی مانند هر تجهیز دیگری نیازمند شناخت نقاط ضعف و قوت هر کدام و سازگاری با پروژه دارد و دارای یک پاسخ کلی و ثابت نیست .

اگر بنا باشد برج خنک کننده گرد با برج خنک کننده مکعبی از نوع جریان متقاطع (کراس فلو) مقایسه شود قطعا موارد اختلافی بسیار زیاد است برخی از این موارد عبارتند از :