جلوگیری از یخ زدگی برج خنک کن

کارکرد برج خنک کننده منحصر به فصل تابستان نیست و گاهی اوقات به لحاظ فنی نیاز به کارکردن یک برج خنک کننده در فصل زمستان است . این موضوع در کاربردهای صنعتی برج خنک کننده بیشتر به چشم میخورد و در سردخانه ها ، چیلرهای صنعتی و فرآیندی ، و یا کاربرهای چهار فصله مانند سالنهای مخابراتی مورد نیاز است .

پایین آمدن دمای هوا به زیر صفر درجه باعث یخ زدگی برج خنک کن در فصل زمستان خواهد شد . به همین جهت برای جلوگیری از یخ زدگی برج خنک کن در فصل زمستان باید نکاتی را رعایت نمود . باید دقت نمود که به دلیل نوسانات دمایی هوای محیط بیرون ، استفاده از این روش ها در تمامی اوقات فصل زمستان ضروری نیست بلکه فقط مخصوص به دماهای محیطی خیلی پایین است و باید یک سیستم کنترلی دقیق با قابلیت تغییر شرایط کاری برج خنک کننده را با توجه به دمای محیط داشته باشد .

جلوگیری از یخ زدگی برج خنک کننده در فصل زمستان با پنج روش عمده صورت میپذیرد .