دستگاه سختی گیر رزینی چیست؟

دستگاه سختی گیر رزینی از یک استوانه فلزی معمولا از جنس کربن استیل ساخته شده که داخل این استوانه معمولا به وسیله یک یا چند لایه رنگ اپوکسی پوشیده میشود . مواد موثر جهت سختی زدایی در ارتفاع و حجم مورد نیاز ، درون این استوانه ریخته میشود . این مواد رزین های تبادل یونی نام دارند . آب سخت ار روی این بستر رزینی عبور کرده و در حین عبور رزین تبادل یونی ، سدیم خود را با کلسیم و منیزیم موجود در آب تبادل میکند و آب عبوری در انتهای مسیر عبور از سختی گیر کلسیم و منیزیم خود را از دست داده و حاوی نمکهای سدیم شده و نرم میشود .

پس از مدتی کارکرد دستگاه تمامی سدیم موجود در رزین مصرف شده و دیگر رزینها توانایی تبادل یون ندارند در این حالت اصطلاحا رزین اشباع شده است . برای احیای مجدد رزین محلول کلرید سدیم (نمک طعام) را از روی بستر رزین عبور میدهند که سدیم موجود در محلول دوباره به رزین میپیوندد و رزین احیا میشود . محلول کلرید سدیم عبوری از روی بستر رزین سختی گیر رزینی بهتر است غلظتی در حدود 10 درصد داشته باشد و مقادیر کمتر یا بیشتر دارای اثر منفی هستند . بهتر است آب سخت عبوری از روی سختی گیر فاقد مواد معلق دیگر به خصوص مس ، آهن ، منگنز و سرب باشد زیرا این مواد باعث آسیب به رزین میشود.