راهنمای عیب یابی و رفع عیب آبگرمکن

خرابی هایی که ممکن است در SKD این آبگرمکن رخ دهد،کاملا مشابه آبگرمکن های آیونایز بوده و با روش های مشابهی نیز قابل رفع می باشد.

این آبگرمکن دارای یک چراغ نمایشگر است که در زمان فعال بودن جرقه زن ، با سرعت چشمک می زند،در زمان کارکرد عادی دستگاه،بصورت دائم روشن است و در صورت بروز خطاهای زیر،با سرعت کم چشمک می زند:

در صورتی که هنگام باز کردن شیر آب خروجی،شیر اصلی گاز بسته باشد،دسته شیرگاز روی حالت خاموش قرار داشته یا به هر دلیل دیگری مانند خرابی شیر برقی ، گاز به محفظه احتراق نرسد.

در صورتی که سیم اتصال به الکترود سنسور ، جدا شده باشد

در صورتی که الکترود سنسور به دیگر قطعات فلزی مجموعه مانند مشعل ، اتصال پیدا کرده باشد.

در صورتی که قبل از باز کردن شیر آب خروجی،سیم اتصال به الکترود جرقه زن ، جدا شده باشد.

در صورتی که آبگرمکن بوتان بدلیل مسدود شدن مسیر خروج محصولات احتراق،خاموش شده باشد یا این مسیر قبل از باز کردن شیر آب خروجی مسدود بوده باشد.

در صورتی که شلنگ های اتصال بین مجموعه فن و حسگر اختلاف فشار ، جابه جا وصل شده باشد.

در صورتی که پس از بستن شیر آبگرم خروجی ،میکروسوئیچ در حالت تحریک باقی مانده باشد.

در صورتی که کلید حرارتی عمل کرده باشد یا به هردلیل دیگری مانند جدا شدن فیش ها ، مدار آن قطع باشد.

در صورتیکه فیش های اتصال به حسگر اختلاف فشار جدا شده باشد با میکروسوئیچ آن بدرستی عمل نکند.

در تمام حالات فوق ، چشمک زن چراغ نمایشگر پس از خاموش شدن فن آغاز می شود.