عیب یابی مشعل گازوئیلی

عیب 6 : صدای مکانیکی مشعل زیاد است.

علت:

صدای فن هوا.

درجه تنظیم هوا شل است.

نصب مشعل به دیگ صحیح نصب نشده.

فرسودگی چرخنده های پمپ گازوئیل.

مسیر مکش پمپ گازوئیل مسدود است.

گازوئیل هوا دارد.

کوپلینگ فن هوا با پمپ سوخت معیوب است.

عدم نصب صحیح الکتروموتورها.

بلبیرینگ موتور فن هوا یا پمپ سوخت مشکل دارد.

پمپ و الکتروموتور پمپ در یک راستا قرار ندارند.

ترانس جرقه معیوب است و صدا می کند.

مسیر گازوئیل مسدود است.

شیر مغناطیسی کاملا بسته نمی شوند.

نوع یا کیفیت سوخت مناسب نیست.

هوای لازم جهت احتراق وجود ندارد.

مخلوط هو و گازوییل مناسب نیست.

نازل کثیف یا معیوب است.

عیب 7 : فشار گازوئیل کم است

علت:

اندازه نازل مشعل بیش از ظرفیت پمپ است.

به علت خلا زیاد پمپ گازوئیل بخار می شود.

نازل کاملا فرسوده است.

چرخنده های پمپ فرسوده اند.

مسیر مکش مسدود است.

فیلتر گازوییل کثیف است.

فیلتر پمپ کثیف است.

الکتروموتور پمپ سوخت دور کافی ندارد.

نشت زیاد از کاسه نمد شفت پمپ.