عیب یابی مشعل گازوئیلی

همانطور که می دانید مشعل یکی از مهمترین و پرکاربردترین بخش موتورخانه مرکزی می باشد. اگر مشعل ها دچار نقص فنی شوند بر روی عملکرد سایر تجهیزات اثر خواهند داشت و تجهیزات دیگر نیز دچار مشکل و نقص فنی می شوند. در این مقاله چندین علت را در فرایند عیب یابی مشعل گازوئیلی مورد بررسی قرار داده ایم.

عیب 1 : مصرف گازوئیل زیاد است.

علت:

درصد هوای اضافی زیاد و میزان CO2 پایین است.

هوا چرخش لازم برای مخلوط شدن با گازوئیل را ندارد.

نازل مشعل بزرگ و یا خیلی کوچک است

دوره کارکرد مشعل خیلی کوتاه است.

لوله کشی گازوئیل نشتی دارد.

فشار گازوئیل کم است.

درب های جلو و عقب دیگ آب بندی نیستند و گرما به هدر می رود.

محفظه احتراق و لوله ها در قسمت تماس آب، رسوب گرفته است.

لوله های داخل دیگ دوده گرفته است

سیستم هوا گرفته است

تلفات حرارتی ساختمان زیاد است.

گازوئیل از منبع گازوئیل یا مسیر لوله کشی نشت می کند.

ترموستات یا آگوستات روی درجه حرارت زیاد قرار گرفته است.

دیگ یا کوره یا میزان مصرف متناسب نیست.

عیب 2 : صدای احتراق زیاد است

علت:

اندازه نازل مشعل خیلی بزرگ است.

فشار گازوئیل خیلی کم یا خیلی زیاد است.

هوا و گازوئیل خوب مخلوط نشده اند.

هوا چرخش لازم را ندارد

فشار استاتیک در شعله پوش کم است.

دوره کارکرد مشعل کوتاه است.

نازل مشعل مسدود است.

نازل مشعل خیلی جلو قرار گرفته است.

زاویه نازل صحیح نیست.