مقایسه ابعادی رادیاتور پنلی و پره ای آلومینیومی

مقایسه ابعادی را هم مانند مقایسه قیمت باید با ظرفیت حرارت یکسان بررسی کنیم و معیار مقایسه رادیاتور در پنل و دو کنوکتور پنل و رادیاتور 8 سانتی پره ای در نظر می گیریم. 11 پره از رادیاتور آلومینیومی 8 سانتی طولی معادل 93 سانتی متر دارد در صورتی که 1 متر از رادیاتور فولادی پنلی که به لحاظ ظرفیت با 11 پره برابری می کند بلند تر است. سپس در ظرفیت حرارتی یکسان طول رادیاتور پره ای آلومینیومی به نسبت کمتر است.

مقایسه وزن رادیاتور فولادی و پره ای آلومینیومی

در طول و ظرفیت حرارتی یکسان از هر دو نوع رادیاتور آلومینیومی پره ای و پنل فولادی، میزان وزن رادیاتور پنلی بیشتر است.

وزن رادیاتور پره ای عرض 8 سانتی متر 5/1 کیلوگرم ست که در تعداد 12 پره معادل 18 کیلوگرم است.

وزن رادیاتور پنلی PKKP22 معادل 28 کیلوگرم در هر متر طول است.

پس در مقایسه وزن می توان گفت وزن رادیاتور پنلی 60 درصد سنگین تر از رادیاتور آلومینیومی پره ای است.