مقایسه قیمت رادیاتور پنلی و پره ای

مقایسه قیمت مانند ظرفیت در طول یکسان نمیتوان انجام داد بلکه با دید فنی و با ظرفیت حرارتی باید مقایسه کرد.

تقریبا طبق محاسبات با توجه به اینکه رادیاتور پنلی PKKP22 رادیاتور آلومینیومی عرض 8 سانتی متر در نظر گرفته شود تقریبا هر 11 پره رادیاتور آلومینیومی دارای ظرفیت حرارتی برابر با یک متر رادیاتور فولادی پنلی دارد.

با توجه به قیمت های تمام شده و فروش در بازار رادیاتور آلومینیومی در ظرفیت حرارتی یکسان حدود 20 تا 30 درصد گرانتر از رادیاتور پنلی فولادی خواهد بود.این مقایسه قیمت برای 11 پره آلومینیومی و یک متری پنلی است.

باید توجه داشته باشید که رادیاتورهای پره ای در تعداد 5 و 7 و 10 پره عرضه می شوند و برای رسیدن به ظرفیت حرارتی دلخواه تعداد دقیق از آنها را نمیتوانید خرید کنید.

برای مثال رادیاتور 11 پره نمیتوانید تهیه کنید و باید 12 پره تهیه کنید بلوک 5 و 7 پره را به یگدیگر متصل کنید و لذا این مورد هم در قیمت تمام شده لحاظ نمایید.