منبع انبساط بسته بالشتکی

این منابع به شکل استوانه ساخته میشوند . بخش پایینی منبع به مدار آب متصل شده و بخش بالایی آن به وسیله ی یک گاز بی اثر مثلا نیتروژن ازت پر شده و تحت فشار قرار میگیرد . فشار گاز متناسب با فشار کار سیستم تنظیم میگردد .

قسمت پایین منبع انبساط از یک سو به آب مدار گرمایش و از سوی دیگر به آب تعذیه شهر متصل میگردد و در سمت اتصال به آب شهر حتما از یک شیر یکطرفه وفشار شکن و خط بای پس استفاده میشود . آب پس از انبساط و ازدیاد حجم وارد مخزن شده و در نتیجه گاز نیتروژن بالای سطح آب متراکم و فشارش افزایش می یابد . این افزایش فشار موجب تامین فشار استاتیک مدار میشود .

در صورت بروز نشتی در مدار گرمایش و کم شدن آب درون مخزن ، سطح آب پایین آمده و فضای کافی برای انبساط گاز نیتروژن فراهم میشود و در نتیجه این انبساط فشار گاز نیتروژن کم میشود در صورت ادامه روند و کمتر شدن فشار ، اجازه ورود آب شهر به مخزن داده میشود . این منبع توسط یک سیستم کنترلی ، کنترل سطح پایین و بالا و آلارم های سطح پایین و بالا کنترل میشود.

در تاسیسات بزرگ و تاسیساتی که در سطح گسترش یافته اند این منابع انتخاب خوبی برای اکثر طراحان و مهندسان هستند . منابع انبساط بسته بالشتکی در موتورخانه نصب شده و بهتر است بدنه ی آن عایق شود . در ساخت این مخازن سعی میشود از قطر کم و به ارتفاع افزوده شود تا سطح تماس آب و گاز کمتر گردد و در نتیجه مقدار نیتروژن حل شده در آب به حداقل برسد . با توجه به اینکه بخشی از نیتروژن در آب حل میشود شارژ مقدار کمی نیتروژن در فواصل زمانی مشخص برای این منابع ضروری است .

منبع انبساط بسته بالشتگی به صورت افقی و عمودی تولید میشود .

در موتورخانه های کوچک تر که سیستم کنترل دقیق و اپراتور مقیم ندارند استفاده از این نوع منبع انبساط پیشنهاد نمیگردد.