منبع کویلدار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده به صورت عمودی با پایه های مخصوص جهت استقرار روی کف موتورخانه تولید می شوند.منبع کویلدار افقی بدون پایه بصورت افقی روی شاسی ساخته شده در موتورخانه قرار می گیرد.

کویل منبع کویلدار ایستاده روی بدنه و کویل مدل افقی روی عدسی قرار می گیرد.حالت قرار گیری کویل در هر دو مدل بصورت افقی است بنابراین در منبع کویل دار ایستاده بدلیل محدودیت قطر،کویل دارای قطر بزرگتر و طول کمتر است اما در منبع کویلدار افقی بدلیل قرار گیری کویل در راستای طول محدودیتی در طول کویل وجود ندارد و می توان قطر کویل را کمتر و طول آن رابیشتر در نظر گرفت.

رایج ترین نوع منبع کویلدار،منبع ایستاده است بدلیل اینکه فضای اشغالی آن نسبت به نوع افقی کمتر است و بدلیل دسترسی راحت تر به کویل سرویس نگهداری آن نیز راحت تر است.