نصب هیتر و کوره هوای گرم

نصب و راه اندازی هیتر و کوره هوای گرم بهتر است که توسط پرسنل و نمایندگی های مجاز شرکت سازنده انجام شود.در زمان نصب فضای کافی جهت سرویس و تعمیرات دستگاه در نظر گرفته شود.

محل نصب دستگاه هیتر و کوره هوای گرم دارای دریچه هوای تازه جهت تامین هوای احتراق مشعل دستگاه باشد و در صورت عدم امکان این امر از دستگاه هایی با دودکش دوجداره استفاده شود.

شرایط نصب دستگاه هیتر و کوره هوای گرم

فاصله هیتر و کوره هوای گرم تا نزدیک‌ترین دیوار نباید کم‌تر از ۱۵ سانتیمتر باشد.

حداقل فاصله اطراف هیتر و کوره هوای گرم از مواد قابل اشتعال نباید کم‌ تر از ۳۰ سانتیمتر باشد.

فضای دسترسی جلوی دستگاه و محل نصب مشعل نباید کم‌تر از ۴۵ سانتیمتر باشد.

سطح مقطع آزاد و بدون مانع هر یک از کانال‌های هوای تازه- برگشت و رفت نباید کم‌ تر از یک سانتیمترمربع برای هر وات حرارتی کوره باشد.

تأمین هوای تازه یا برگشت هیتر و کوره هوای گرم از حمام- توالت- پارکینگ و فضای پرخطر مجاز نیست.

هیتر و کوره‌ هوای گرم نباید فاصله کم‌تر از ۴۵ سانتیمتر از سقف داشته باشد.

طول شلنگ گاز در هیتر برقی و کوره‌ هوای گرم نباید بیشتر از ۱۲۰ سانتیمتر باشد.

نصب کوره هوای گرم کننده

نصب کوره گرم‌ کننده در فضاهای زیر مجاز نیست:

راهروهای دسترسی سالن اجتماعات- سینماها و ...

راهرو‌های خروج اضطراری سالن اجتماعت و ...