چرا رادیاتور گرم نمیشود؟

رادیاتورها از لوازم توزیع انرژی حرارتی هستند که گرمای منتقل شده به محیط توسط سیال واسطه مانند آب یا بخار یا روغن را در محیط توزیع میکنند . در حقیقت رادیاتور یک مبدل حرارتی بوده که سیال گرم کننده در آن ، آب گرم یا بخار و سیال گرم شونده هوای محیط است و انتقال حرارت در این مبدل حرارتی به روش تابشی و جریان همرفت طبیعی ( بدون دخالت فن یا عامل مکانیکی ) صورت میپذیرد .

گرم نشدن رادیاتور به دو دلیل عمده است که هر کدام از این علل میتواند منشا متفاوتی داشته باشد :

- اول اینکه اگر به هر دلیل جریان سیال گرم کننده متوقف و یا محدود شود ، در این صورت رادیاتور آلومینیومی دیگر گرمای مطلوب را نخواهد داشت مانند زمانی که رادیاتور هوا گرفته و هوای محبوس شده مانع سیرکوله آب میشود .

- دوم ، اگر سیال جریان خوبی داشته باشد ولی فاقد انرژی حرارتی و دمای مناسب جهت توزیع حرارت باشد ، باز هم رادیاتور سرد خواهد شد مانند زمانی که دیگ آب گرم از کار افتاده باشد و آب سرد در لوله ها جریان داشته باشد .

در این مقاله برخی از علل شایع گرم نشدن رادیاتورها که میتوانند ناشی از هر دو عامل فوق باشند به طور مختصر ، و با نگاه به علت و منشا اصلی بررسی میشوند.