کاربرد جاروی استخر اتوماتیک

ته نشینی مواد معلق در آب استخر و ایجاد گل و لای در کف آن امری غیر قابل اجتناب می باشد . این موضوع در استخر های روباز بسیار بیشتر و حادتر می باشد . گل و لای ته نشین شده در استخر موجب از بین رفتن کیفیت آب ، شفافیت آب و همچنین بروز بیماری خواهد شد .

این مواد و گل و لای در زمان عدم استفاده از استخر در کمتر از چند ساعت ته نشین و کیفیت و رنگ آب باز یابی می شود . اما با ورود افراد به داخل استخر و متلاطم شدن آب دوباره این مواد به حالت معلق در آمده و لذت شنا را از افراد استفاده کننده خواهد گرفت . جاروی زدن استخر امری است که تمام نگه دارنده های استخر های خصوصی و عمومی روزانه یا هفتگی آن را انجام می دهند . اما جاروی کردن استخر امری زمان گیر و کسل کننده است . به خصوص در استخر های روباز .

از سوی دیگر استفاده از جاروی استخر دستی موجب تلف شدن آب به حجم چشمگیر می شود و در استخر های کوچک و خانگی موجب کاهش سطح آب استخر خواهدشد . به همین دلایل استفاده از جاروی استخر اتوماتیک یا ربات نظافتی در بین صاحبان استخر بسیار مرسوم شده است .