دستورالعمل تغییر نام در شناسنامه

دستورالعمل تغییر نام در شناسنامه

آیا امکان تغییر نام در شناسنامه وجود دارد؟

طبق ماده 20 قانون ثبت احوال کشور قوانینی در خصوص تغییر نام و یا نام خانوادگی در شناسنامه وجود دارد که افراد می توانند با داشتن شرایط تعیین شده با مراجعه به ثبت احوال محل صدور شناسنامه درخواست تغییر نام در شناسنامه را بنمایند.

در صورتی که متقاضی نتواند با مراجعه به اداره ثبت احوال نام خود را در شناسنامه تغییر دهد، می تواند به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کرده و با ثبت دادخواست تغییر نام، تقاضای تغییر نام در شناسنامه را بنماید.

طبق قانون افراد زیر می توانند درخواست تغییر نام یا نام خانوادگی در شناسنامه را بنمایند:

1- اشخاص 18 سال به بالا

2- افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند.

3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود برای فرزندان کمتر از 18 سال.

4- سرپرست قانونی (قیم، امین، وصی) برای افراد صغیر و محجوز با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در خصوص کلیه دعاوی طلاق با وکلای طلاق موسسه حقوقی دادآرمان تماس بگیر. (02122904873-02122904874-09128400921-09336267676-09336267878)

دستورالعمل تغییر نام در شناسنامه به شرح زیر می باشد:

شرح اقدامات

1- برگ درخواست تغییر نام توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی تکمیل و به رئیس اداره ارائه و با رعایت مقررات ثبت خواهد شد.

تبصره:چنانچه محل صدور شناسنامه اداره ثبت ‌احوال دیگری باشد سوابق به آن اداره ارسال خواهد شد.

1-1- پس از بررسی ‌های لازم چنانچه درخواست متقاضی در صلاحیت هیئت حل اختلاف باشد، درخواست مطروحه جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع و در غیر این صورت درخواست و مدارک به اداره کل ثبت ‌احوال استان مربوط ارسال خواهد شد.

2- درخواست رسیده توسط اداره کل استان مورد بررسی قرارگرفته و چنانچه رسیدگی به خواسته متقاضی در صلاحیت هیئت حل اختلاف نباشد ظرف مدت ۳روزبه اداره کل اسناد هویتی ارسال خواهد شد.

3- اداره کل اسناد هویتی درخواست رسیده را وفق مفاد این دستورالعمل بررسی و مراتب موافقت یا مخالفت با آن را ظرف مدت ۷روزبه اداره کل استان اعلام خواهد نمود.

4- اداره کل استان پاسخ رسیده از اداره کل اسناد هویتی را جهت اقدام به اداره محل درخواست و در صورت متفاوت بودن محل درخواست با محل صدور به اداره محل صدور نیز منعکس می ‌نماید.

1-4- در صورتی‌که با تغییر نام موافقت به‌ عمل‌آمده باشد ضمن ابلاغ به متقاضی، درخواست اجرا از وی اخذ و مدارک مربوط به تعویض شناسنامه به همراه سایر اوراق پرونده به اداره محل صدور جهت اجرا و صدور شناسنامه جدید ارسال می‌ شود.

۲-۴- چنانچه با درخواست متقاضی مخالفت شده باشد، مراتب عدم موافقت توسط اداره محل درخواست به متقاضی ابلاغ خواهد شد.

5- اداره ثبت ‌احوال محل صدور شناسنامه مراتب تغییر نام را با قید شماره مجوز حسب دستورالعمل‌ های ابلاغی در سند سجلی یا در آرشیو الکترونیکی اعمال و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور شناسنامه جدید اقدام خواهد نمود.

6- توضیحات مندرج در سند سجلی، پایگاه کشوری و شناسنامه به شرح ذیل خواهد بود.

در سند سجلی و پایگاه: برابر مجوز شماره …………………مورخ ………………. سازمان نام صاحب سند از …………….. به ………………. تغییریافته است.

در شناسنامه: برابر مجوز سازمان نام صاحب شناسنامه از …………….. به …………… تغییر یافته است.

7- تغییر نام هر متقاضی صرفاً یک ‌بار و برای افراد ۱۵سال به بالا امکانپذیر خواهد بود.

تبصره:در مورد افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال پس از درخواست صاحب شناسنامه، اخذ موافقت ولی یا سرپرست قانونی ضروری است.

8- برگشت به نام قبلی تا وقتی ممکن است که شناسنامه با واژه تصویبی صادر و تحویل متقاضی نشده باشد.

تبصره:موارد استثناء در کمیسیون نام مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

9- چنانچه متقاضی ظرف مدت ۶ماه پس از تصویب نام پیشنهادی، درخواست اجرا به اداره ثبت ‌احوال تسلیم ننماید، واژه تصویب ‌شده کان ‌لم‌ یکن (باطل) تلقی می ‌شود و هزینه ‌های پرداختی توسط متقاضی، مسترد نخواهد شد.

10- تغییر نام در مواردی که از شمول این دستورالعمل خارج بوده لیکن متقاضی دلیل موجهی بر تغییر آن داشته باشد، پس از طرح در کمیسیون نام و تأیید ریاست سازمان امکانپذیر خواهد بود.

11- معاونت امور اسناد هویتی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این دستورالعمل و پس از آموزش ‌های لازم اختیارات موضوع ‌بند ۳ را به ادارات کل استان تفویض نماید.

12- اداره کل امور اسناد هویتی نمونه‌ های مورد نیاز را تهیه و به ادارات کل استان‌ ها اعلام خواهد نمود.

13- معاونت امور اسناد هویتی و فن‌آوری اطلاعات و آمار جمعیتی ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا انجام مکاتبات و ارسال سوابق به‌ صورت الکترونیکی انجام پذیرد.

موارد و مصادیق تغییر نام

1- تغییر نام‌ های کم اقبال با فراوانی کم به نام‌ های مناسب و فراوانی بیشتر با توجه به فراوانی ۵ سال قبل از تقاضا، مانند: ثوبان، اسکندر، حارس، بلقیس

2- الحاق یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول و یا آخر نام یا حذف از آن مانند: امین به محمد امین و سیمین عذار به سیمین

2- تغییر نام ‌هایی که در صورت اصلی بخشی از یک نام مرکب مذهبی بوده به ‌صورت اصلی و مرکب آن یا یک نام مذهبی دیگر، مانند: صغری به فاطمه صغری، فاطمه، زهرا - اصغر به علی ‌اصغر، محمد

3- تغییر کنیه ‌های شخصیت ‌های مذهبی به یک نام مذهبی، مانند: ام البنین، ابو تراب

4- تغییر نام‌ هایی که در هنگام نوشتن یا تلفظ معنای نامناسبی به ذهن متبادر نمایند به نام‌ های مناسب مانند: عشرت، کرم، خرم

5- تغییر نام‌ هایی که در هنگام نوشتن و یا تلفظ دارای پیچیدگی و دشواری باشند به نام ‌های مناسب مانند: سیبویه، ذوالیمینین

6- تغییر نام ‌هایی که با شئونات (اجتماعی، علمی، اداری، مذهبی و...) صاحب آن برابر مستندات ارائه ‌شده تناسب ندارند.

7- تغییر نام در مواردی که نام و نام خانوادگی اشخاص در بین بستگان، ساکنان در یک محله و یا همکاران اداری آنان تکرار شده و برابر مستندات ابرازی برای متقاضی مشکلاتی را ایجاد کرده باشد.

8- تغییر نام ‌هایی که در عرف محلی و منطقه ‌ای و یا سایر گویش ‌های ایرانی به تشخیص اداره کل ثبت ‌احوال استان برای نام‌گذاری نامناسب باشند یا معمولاً برای جنس دیگری انتخاب شوند؛ مانند: عزیز، اکرم، اشرف

9- تغییر نام به نام دینی و مذهبی که صاحب شناسنامه به آن شهرت دارد.

مدارک مورد نیاز تغییر نام

* نمونه تکمیل ‌شده برگ درخواست تغییر نام توسط صاحب شناسنامه یا ولی، قیم، سرپرست قانونی و وکیل و...

* اصل و تصویر صاحب شناسنامه

* اصل و تصویر شناسنامه ولی، قیم، سرپرست قانونی (در صورتی‌که برگ درخواست توسط هر یک از آنان تکمیل‌شده باشد.)

* اصل مدرک مثبت سمت درخواست‌کننده (در صورتی‌که درخواست‌کننده غیر از صاحب شناسنامه باشد.)

* اصل رسید بانکی دایر بر واریز هزینه متعلقه

* نداشتن محکومیت مؤثر کیفری برای افراد بالای ۱۸سال

انتخاب نام کوچک طبق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال

انتخاب نام با اعلام‌کننده است، برای نام‌گذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفا یک نام محسوب می‌شود انتخاب خواهد شد.

تبصره 1: انتخاب نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.

تبصره ۲: تشخیص نام‌های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می‌باشد و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند.

تبصره ۳: انتخاب نام در مورد اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

تبصره ۴: در اسناد سجلی اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می‌شود.

تبصره ۵: ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا احراز شود.

تبصره ۶: مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می‌شود.